Hľadať

GDPR

1. Spoločnosť SUNNY TM s.r.o., Cottbuská 11, 040 23 Košice, IČO: 52613348 (ďalej len "Prevádzkovateľ") v rámci svojej činnosti spracúva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "Prevádzkovateľ") tieto osobné údaje:

 • meno a priezvisko
 • adresa bydliska
 • telefónne číslo
 • E-mailová adresa
 • IP adresa

2. Meno a priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo a e-mailová adresa sa spracúvajú na účely identifikácie zmluvných strán a plnenia zmluvy, ako aj na účely evidencie zmluvy a budúceho možného výkonu a obhajoby práv a povinností zmluvných strán. Takéto spracovanie je povolené podľa článku 6 ods. 1 písm. b) a f) nariadenia.

3. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane.

4. Obchodné oznámenia vám bude Správca zasielať na vašu e-mailovú adresu, keďže tento postup umožňuje § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Z. z. o službách informačnej spoločnosti, pokiaľ to neodmietnete. Tieto oznámenia sa môžu týkať len podobného tovaru alebo služieb a možno ich kedykoľvek odmietnuť jednoduchým spôsobom - zaslaním listu, e-mailu alebo kliknutím na odkaz v obchodnom oznámení. Na tento účel bude e-mailová adresa uchovávaná správcom po dobu 2 rokov od uzavretia poslednej kúpnej zmluvy medzi zmluvnými stranami.

5. Upozorňujeme, že podľa nariadenia máte právo na:

 • požiadať nás, aby sme vám povedali, aké osobné údaje o vás spracúvame,
 • požiadať o prístup k týmto údajom a požiadať o ich aktualizáciu alebo opravu, alebo požiadať o obmedzenie spracovania,
 • požiadať nás o vymazanie týchto osobných údajov,
 • právo na prenosnosť údajov a právo požiadať o kópiu spracúvaných osobných údajov,
 • podať sťažnosť na Úrad na ochranu údajov,
 • právo namietať proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa údajov.